Net als iedereen ben ook ik elk jaar eind februari, begin maart benieuwd naar de factuur van de gemeente met de gemeentelijke belastingen. Een onderdeel daarvan is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Automatisch vergelijk je de te betalen OZB met het bedrag van een jaar eerder. Ook kijk je naar de waarde van de woning. Al is het voor het maken van de aangifte inkomstenbelasting. De reactie van de laatste jaren: “De waarde is alweer gedaald. Een aantal jaren geleden steeg de waarde tenminste nog.”

Huishoudboekje gemeente

In het huishoudboekje van de gemeente stijgt de begrote ontvangst van OZB in 2014 met 3%. Dit tarief wordt (groten)deels bepaald door een inflatiecorrectie. Alle huiseigenaren, maar overigens ook eigenaren van bedrijfsgebouwen, betalen in totaal 3% meer aan OZB. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Op 12 november 2013 werd de begroting 2014 door de coalitiepartijen van CDA, PGE-M, PvdA/D’66 en GroenLinks aangevuld met de VVD, goedgekeurd.

Overigens bedraagt de opbrengst uit de Onroerend Zaakbelasting ca. 8% van de totale begrote ontvangsten van onze gemeente.

Als de totale OZB met 3% groeit, is dat gemiddeld gezien voor alle huiseigenaren ook 3%. De gemiddelde huiseigenaar bestaat natuurlijk niet. Bij de één zal de stijging van 2014 ten opzichte van 2013 dus meer zijn dan 3%, bij de ander minder.

De OZB wordt berekend door de jaarlijks vastgesteld waarde van de woning te vermenigvuldigen met een OZB tarief. Als bij een dalende waarde van de woningen de opbrengst aan OZB met 3% moet stijgen, dan stijgt ook het OZB tarief. De stijging van het OZB-tarief hangt samen met de daling van de gemiddelde WOZ-waarde. Het tarief wordt jaarlijks herberekend aan de hand van de mutatie van de waarde van woningen en de begrote OZB ontvangst.

Het OZB tarief stijgt harder dan de stijging van de te betalen OZB. Bij een woningmarkt die dalende prijzen laat zien en die zich door landelijk beleid niet hersteld, zal het OZB tarief dus stijgen.  De actie van staatssecretaris Weekers om het huurwaardeforfait in de aangifte inkomstenbelasting 2014 te verhogen van 0,6% naar 0,7% leidt bijvoorbeeld tot minder aftrek van hypotheekrente. Stimuleert dit mensen om nu een woning te kopen? Mijn inziens niet. Zeker in een tijd dat banken minder snel een financiering verstrekken.

Waarom überhaupt een stijging van OZB in Eijsden-Margraten?

In een periode van een toename van lasten door de centrale overheid zouden wij het liefst de gemeentelijke belastingen gelijk houden.

Het grootste gedeelte van de stijging van de OZB is vanwege een inflatiecorrectie. Alles is duurder geworden, ook voor de gemeente. Zonder de inflatie correctie moet de gemeente dan minder gaan doen om met het zelfde geld uit te komen. Bijvoorbeeld minder subsidies, minder onderhoud van wegen en dergelijke. Dat willen we niet! Daar kiezen wij niet voor.

Het andere deel van de OZB verhoging wordt onder andere gebruikt om “nieuwe taken” voor de gemeente te kunnen betalen. Wat wordt hiermee bedoeld. Van de gemeente wordt steeds meer verwacht. Niet zo zeer door de inwoners, maar met name ook door de overheid. Bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdzorg en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Kortweg: de overheid besteed steeds meer taken aan de gemeenten uit, geeft daar wel geld voor maar niet genoeg. Dat uitbesteden aan de gemeente gaat dus gepaard met een landelijke bezuiniging. En niet een beetje ook.

Wat weinig bekend is, is dat de gemeenten gekort worden op de jaarlijkse bijdrage uit Den Haag als niet een behoorlijk gedeelte van de gemeentelijke inkomsten door de eigen inwoners worden opgebracht. Extreem gesteld betekent dit dat een bewuste daling van de OZB eerst nog leidt tot een korting op de bijdrage uit Den Haag en vervolgens betekent dat de gemeente minder kan doen voor haar inwoners.

Rekenvoorbeeld:

Bij het uitwerken van een rekenvoorbeeld betrek ik een periode van 4 jaar. De huidige gemeenteraad heeft immers de OZB van de jaren 2011 tot en met 2014 vastgesteld. Bovendien beoordeel ik de OZB van Woningen en niet van andere gebouwen. Om neutraliteit in de berekening te houden, gebruik ik gegevens van openbare websites. Geen gegevens die rechtstreeks van de gemeente afkomstig zijn.

Tarief OZB Woningen (bron: www.cijfersnieuws.nl)

2011 0,1009%

2012 0,1075%

2013 0,1250%

2014 0,1380% (voorlopig)

Als we het OZB tarief Woningen van het jaar 2014 met 2011 vergelijken is dit een stijging van 36%.

Duidelijk is dat dit niet de stijging van het OZB bedrag is. Er moet nog rekening worden gehouden met de waarde van de woning.

Waarde woning (bron: www.waarderingskamer.nl)

Bij een waarde van de woning voor 2011: € 230.000

2011 = waarde per 1.1.2010, mutatie -/- 2,5% = € 224.250

2012 = waarde per 1.1.2011, mutatie -/- 2,0% = € 219.765

2013 = waarde per 1.1.2012, mutatie -/- 3,7% = € 211.633

2014 = waarde per 1.1.2013, mutatie -/- 5,7% = € 199.570

OZB bedrag = OZB Tarief vermenigvuldig met de waarde van de woning

2011 => € 224.250 * 0,1009% = € 226

2012 => € 219.765 * 0,1075% = € 236, de stijging OZB = 4,4%

2013 => € 211.633 * 0,1250% = € 264, de stijging OZB = 11,9%

2014 => € 199.570 * 0,1380% = € 275, de stijging OZB = 4,2%

Het gemiddelde OZB tarief in Limburg voor woningen bedroeg 0,1311% in het jaar 2013. In Eijsden-Margraten was dit tarief 0,1250%. Een lager tarief dan het gemiddelde in Limburg. Het gemiddelde tarief in Limburg in 2014 is nog niet bekend.

Conclusies
Een door de VVD veronderstelde stijging van meer dan 43% is niet juist. Het OZB tarief stijgt niet met 43%, het OZB bedrag stijgt ook niet met 43%.
De stijging van het OZB tarief Woningen is zelfs nog lang geen 40%.
De stijging van de OZB wordt bovendien niet veroorzaakt door de fusie van de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten. Heeft daar niets mee te maken. Het bovenstaande geeft ook dat duidelijk aan. De CDA fractie koos de afgelopen jaren voor deze stijging van de OZB om daardoor minimaal hetzelfde voor de inwoners van Eijsden-Margraten te blijven doen. Niet de subsidies omlaag! Liefst meer doen met dezelfde hoeveelheid geld. Bij het politieke debat over de gemeentelijke begroting in 2012 was dat onze slogan “Met minder, meer doen”.
Het volgende wil ik nog toevoegen. Er zijn fracties die aangeven dat de uitgaven aan subsidies zelfs mogen stijgen. Dezelfde fractie geeft dan wel, zeer suggestief aan, dat de OZB met 43% is gestegen. Punt 1: dat klopt dus niet. Punt 2: uitspreken meer te willen uitgeven, terwijl je vervolgens aangeeft dat de inkomsten niet omhoog moeten? In mijn huishoudboekje thuis past dat in elk geval niet en leidt dat tot problemen.
Ondanks deze lange tekst hoop ik hiermee wel een begrijpelijke toelichting te hebben gegeven op de ontwikkeling van de Onroerend Zaakbelasting. Mocht nu blijken dat er nog veel vragen zijn, dan kunnen we het beste voor de beantwoording daarvan een afspraak maken.
Door: Roger Ritzen

Fractievoorzitter CDA Eijsden-Margraten

Deel!